Privacy policy
Anacc / Axxior

 

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen Anacc / Axxior gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle kandidaat- medewerkers, medewerkers en onze klanten. Deze Privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van jullie verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken.

Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

1.   Wie zijn wij?

Anacc / Axxior, met maatschappelijke zetel te Stokerijstraat 29D bus 6 – 2110 Wijnegem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0841.883.289, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Anacc / Axxior verklaart dat zij – als verantwoordelijke voor de verwerking – de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming vanaf haar inwerkingtreding.

 

2.   Hoe kan u ons contacteren met vragen rond uw privacy en deze verklaring?

Anacc / Axxior hecht veel belang aan de privacy van uw gegevens. Mocht u na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebben, kan u ons best contacteren via [email protected] . Wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.

 

3.   Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Anacc / Axxior verzamelt en verwerkt verschillende persoonsgegevens van haar medewerkers.

Deze gegevens worden verzameld bij uw inschrijving op onze website, via mail of via onze database. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

 

 • Persoonlijke contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Elektronische identificatiegegevens zoals IP adres, cookies, verbindingsmomenten;
 • Curriculum vitae, motivatiebrieven, werk gerelateerde attesten en vergunningen;
 • Informatie voor loonadministratie zoals: uw rijksregisternummer, uw anciënniteit,

uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum en -plaats, uw loon en loonfiches;

 • De naam van een contactpersoon in geval van nood;
 • Evaluatieformulieren;
 • Informatie over het gebruik van onze website en andere digitale tools en eventuele individuele voorkeuren/gebruikersprofiel.

 

In het geval u één van onze klanten of prospecten bent, houden wij enkel uw persoonlijke contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres bij, samen met uw bedrijfsgegevens zoals BTW nummer en desgevallend bankrekeningnummer. De gegevens kunnen eventueel aangevuld worden met publiek beschikbare informatie van bijvoorbeeld publicaties in de kruispuntbank of informatie die beschikbaar is via uw website.

 

 

 

4.   Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Uw persoonlijke en elektronische identificatiegegevens worden verzameld met het oog op het doorlopen van een sollicitatietraject en als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming via de website of via onze database.

Uw informatie voor de loonadministratie wordt verzameld met het oog op het uitvoeren van je arbeidsovereenkomst.

In voorkomend geval wordt de naam van een contactpersoon verzameld zodat wij in geval van nood een familielid of naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de werknemer.

Uw cv, motivatiebrief, werk-gerelateerde attesten en vergunningen en notities gemaakt tijdens het eerste gesprek evenals evaluatieformulieren worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

Foto’s en video’s worden verzameld en verwerkt teneinde deze te kunnen gebruiken voor interne communicatie en voor het doorlopen van het sollicitatietraject met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.

Uw burgerlijke staat en de kinderen ten laste zijn noodzakelijk voor de berekening voor fiscale en sociale doeleinden. Informatie over het gebruik van de website en tools, voorkeuren met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.

Voor contactpersonen bij klanten of prospecten houden wij uw gegevens bij die noodzakelijk zijn om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over deze nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.

Onder dienstverlening verstaan wij het versturen van informatie in het kader van:

 

 • uitwisseling voor het ter beschikking stellen van consultants;
 • juridisch advies;
 • uitnodigingen en informatie voor opleidingen;
 • algemene informatie in nieuwsbrieven en dergelijke;

 

5.   Duur van de verwerking

De persoonsgegevens van medewerkers die effectief bij ons gewerkt hebben, worden 10 jaar bijgehouden na het beëindigen van het laatste contract.

Na het verstrijken van deze termijn, zal u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in onze database wenst te blijven staan om gecontacteerd te worden voor bepaalde functies.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

 

 

 

6.   Wat zijn uw rechten?

 1. Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

2.   Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U kan zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze loonadministratie en de gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

3.   Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

4.   Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

5.   Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.   Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7.   Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze personeelsadministratie via     
[email protected].

8.   Klachten

Indien u het niet eens bent met een beslissing van Anacc / Axxior, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected]). Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

 

 

7.   Doorgifte aan derden

Om een goede werking te garanderen, kunnen bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende gegevens:

 

 • Persoonsgegevens worden gedeeld met onze klanten wanneer u daar arbeidsprestaties zal verrichten;
 • Informatie met betrekking tot loonadministratie wordt enerzijds gedeeld met ons sociaal secretariaat met als doel het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen, en anderzijds met de bevoegde overheidsinstanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen;
 • Uw persoonsgegevens worden bijgehouden door onze cloud-provider die instaat voor het beschikbaar stellen van een veilig en operationeel platform.

 

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

Uw personeelsdossier kan ook worden overgemaakt aan het auditkantoor voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen/behouden van het kwaliteitslabel van de beroepsfederatie.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

 

8.   Veiligheid en vertrouwelijkheid

Anacc / Axxior heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

 

 • Technische maatregelen

o    Gebruik van virusscans, firewalls, …

o    Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast

o    Geen onbeveiligde harde schijven

o    Toegangsbeveiliging tot gegevens

o    Encryptie van gegevens

o    Geen onbeveiligde back-ups

o    Werken op beveiligde harde schijven

 

 • Organisatorische maatregelen

o    Welbepaalde personen hebben toegang

o    Procedure voor incidentenbeheer

o    Policy voor medewerkers & consultants

o    Opleiding van medewerkers & consultants

o    Vertrouwelijkheidsclausules

 

 

Cookie policy
Anacc / Axxior

 

1.   Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo zijn er technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website volgen en bijhouden om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. Anacc / Axxior is een selectie-en rekruteringskantoor dat zich voornamelijk op de Belgische markt richt en bijgevolg de Belgische interpretatie volgt.

 

 

2.   Welk nut hebben deze cookies?

Anacc / Axxior wil u zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Op onze website krijgt u een cookiebanner te zien die uw toestemming vraagt om cookies te mogen gebruiken. Cookies helpen Seal Jobs om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, …), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u de website van Anacc / Axxior wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om u een probleemloos bezoek op de website te garanderen. Indien u deze cookies liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de punt 4 onderaan “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).

Wij gebruiken cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan u gerelateerd is. De inhoud van die informatie wordt beschreven in onze privacy beleid onderaan deze pagina.

 

 

3.   Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moet u de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

 

 

 

Bij browser – Mozilla Firefox

 

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Google Chrome

 

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

 

Bij browser – Safari

 

 • Klik of ‘Safari’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Voorkeuren’.
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Gevolgd worden door websites’
 • Zorg ervoor dat de ‘Vraag websites me niet te volgen’ niet is aangevinkt.

 

 

4.   Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?

Het is mogelijk dat niet alleen Belgische onderdanen de website bezoeken. De Europese lidstaten implementeren de cookiewetgeving vaak erg verschillend, zodat het voor de betrokkene moeilijk is om uit te maken hoe zijn of haar toestemming dient gegeven te worden. Anacc / Axxior streeft ernaar de correcte implementatiewijze per lidstaat na te streven, voor zover dit technisch en materieel mogelijk is.

 

 

5.   Wat zijn mijn rechten?

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken hebt u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Men kan als betrokkene volgende rechten uitoefenen:

 

 • Recht op verzet: indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

 

 

 

 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

 

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacy poliy. Mocht u na het lezen van deze cookieverklaring nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u ons steeds contacteren via [email protected].